Styret

Styret i Grimstad Svømmeklubb 2018/19

Leder: Remy Andreassen 90 84 45 42
leder@grimstadsvommeklubb.no
Nestleder: Camilla Aas Halvorsen 99 32 26 46
styret@grimstadsvommeklubb.no
Sekretær: Linda Aaberg sekretar@grimstadsvommeklubb.no
Kasserer: Jahn Tore Fjeldstad kasserer@grimstadsvommeklubb.no
Styremedlem: Anita Marstein Svenningsen  styret@grimstadsvommeklubb.no
Varamedlem: Monica Nysted  styret@grimstadsvommeklubb.no
Varamedlem: John Ove Omland styret@grimstadsvommeklubb.no